Chat with us, powered by LiveChat

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej COLLECTOMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi wobec użytkowników aplikacji Collectomate  (“Aplikacja”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pojęcia pisane dużą literą, jeśli niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Aplikacji.

 

1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych. Źródło pochodzenia danych.

 

1.1.  Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest, z zastrzeżeniem punktu 1.2., COLLECTOMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi,  siedziba i adres: ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, 91-341 Łódź, organ rejestrowy, rejestr, numer w rejestrze: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000714802, NIP: 9471994861; REGON: 369288788, kapitał zakładowy:  14 500 zł, w całości wpłacony (dalej Administrator).

1.2. Przetwarzanie i udostępnianie Administratorowi Państwa danych osobowych określonych w niniejszym punkcie i w celu, o którym mowa w niniejszym punkcie, może zależeć od Dostarczyciela Kolektomatu (tj. dowolnego podmiotu, który zapewnia dostęp do Kolektomatu i umożliwia korzystanie z Kolektomatu, w miejscu wstawienia Kolektomatu, pracodawca, właściciel lub zarządca nieruchomości, w którym znajduje się Kolektomat), w tym od przyznanej przez niego Autoryzacji. Przypadek, o którym mowa w niniejszym punkcie dotyczy celu jakim jest udzielenie Autoryzacji i korzystanie z funkcji Kolektomatu zależnych od Autoryzacji i może obejmować dane osobowe, których wprowadzenie do Aplikacji może zależeć od udzielenia Autoryzacji, tj odpowiednio w danym przypadku zależnym od Dostarczyciela Kolektomatu: adres email, klucz dostawy. W takim przypadku administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia  w celu jakim jest jakim jest udzielenie Autoryzacji i korzystanie z funkcji Kolektomatu zależnych od Autoryzacji jest Dostarczyciel Kolektomatu.

1.3. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, w tym w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji w Aplikacji, w szczególności zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa rejestracji. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: email (funkcjonujący jako login), numer telefonu i hasło. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o korzystanie z Aplikacji, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Mogą Państwo również podać w Aplikacji swoje imię i nazwisko- podanie tych danych jest dobrowolne, ale przyczynia się do usprawnienia korzystania z Aplikacji i umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji Aplikacji. W przypadku podania imienia i nazwiska, w związku z faktem, iż służy to korzystaniu z dodatkowych funkcji i ułatwień Aplikacji odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Państwa dane, w szczególności numer telefonu, mogą być również podane przez Państwa bez korzystania z Aplikacji, w celu skorzystania z usługi elektronicznej Administratora jaką jest wysyłanie komunikatów związanych z korzystaniem z Kolektomatu, w tym powiadomienia o dostarczeniu przesyłki. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, tj. gdy jest to niezbędne w celu wykonania umowy o wskazaną usługę elektroniczną.

W przypadku otrzymania danych osobowych od Dostarczyciela Kolektomatu, nadawcy przesyłki, Doręczyciela zapewniającego doręczenie przesyłki, źródłem pochodzenia danych są informacje otrzymane od  tych podmiotów, tj Dostarczyciela Kolektomatu (podmiotu, który zapewnia dostęp do Kolektomatu i umożliwia korzystanie z Kolektomatu, w miejscu wstawienia Kolektomatu,  np. pracodawca, właściciel lub zarządca nieruchomości, w którym znajduje się Kolektomat), nadawcy przesyłki lub Doręczyciela.

1.4. W odniesieniu do Państwa danych osobowych, Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania w rozumieniu Rozporządzenia.

1.5. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

 

2. Prawa osoby, której dane dotyczą

 

2.1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.

2.2. Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:

2.2.1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

2.2.2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego; a jeśli dane będą przetwarzane na podstawie zgody, gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych;

2.2.3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

2.2.4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;

2.2.5. w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację, a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.

2.3. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

3.1. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usług korzystania z Aplikacji i umowy o korzystanie z  Aplikacji, a także w każdym innym przypadku, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia. W takim przypadku podanie przez Państwa  danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.

3.2. Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody, w sposób określony w ramach zgody, np. przez zaznaczenie odpowiedniego okienka.

3.3. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona.

3.4. Ponadto mogą Państwo zawsze wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 6 niniejszej polityki.

3.5.Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

4. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych

 

4.1. Administrator korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora mogą w określonych przypadkach przetwarzać dane osobowe, np. dostawców usług hostingu. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom.

 

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

 

5.1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.

 

6. Dane kontaktowe

 

6.1. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: support@collectomate.io lub pisemnie na adres: COLLECTOMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, : ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, 91-341 Łódź.

 

Obowiązuje od dnia 12.01.2020.

Dołącz do zadowolonych klientów

Wiemy jak tworzyć technologię przyjazną ludziom
Customer Sales & Service
sales@collectomate.io
Technical Support
support@collectomate.io