Chat with us, powered by LiveChat

Regulamin aplikacji Collectomate

REGULAMIN APLIKACJI COLLECTOMATE
Postanowienia ogólne
Art. 1
1. Właścicielem Aplikacji i praw do Aplikacji, w tym autorskich praw majątkowych do Aplikacji, wszelkich nazw, znaków towarowych, logo i innych oznaczeń używanych w Aplikacji i w związku z nią, jest Usługodawca, tj. COLLECTOMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
2. Aplikacja funkcjonuje zgodnie z Regulaminem. Regulamin reguluje zasady korzystania z Aplikacji oraz Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji i składa się na treść zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o Usługi. Regulamin określa:
(a) rodzaje i zakres Usług, o których mowa w Regulaminie;
(b) warunki świadczenia Usług, w tym:
• wymagania techniczne niezbędne do działania Aplikacji;
• zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
(c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi, o których mowa w Regulaminie;
(d) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług;
(e) zasady korzystania z Aplikacji w tym prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników wynikające z korzystania z Aplikacji i Usług.
3. Użytkownicy korzystający z Aplikacji są zobowiązani do stosowania się do Regulaminu od chwili przystąpienia do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Aplikacji, w tym z chwilą pobrania Aplikacji. Rozpoczynając korzystanie z Aplikacji, w szczególności z Usług lub uzyskując dostęp do Aplikacji lub Usług, Użytkownik akceptuje Regulamin.
Art. 2
Dane Usługodawcy są następujące:
(a) firma: COLLECTOMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;
(b) siedziba i adres: ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, 91-341 Łódź;
(c) organ rejestrowy, rejestr, numer w rejestrze: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000714802
(d) NIP: 9471994861;
(e) REGON: 369288788;
(f) adres mailowy: support@collectomate.io;
(g) adresy stron internetowych: www.collectomate.io
Art. 3
1. Aplikacja stanowi informatyczne oprogramowanie służące obsłudze funkcjonalności Kolektomatu przez Użytkownika, będącego podmiotem nadającym lub odbierającym przesyłki z wykorzystaniem Kolektomatu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i Akceptuje, że Aplikacja służy obsłudze funkcjonalności Kolektomatu skierowanych do Użytkownika, jako osoby nadającej lub odbierającej przesyłki z wykorzystaniem Kolektomatu, w szczególności Aplikacja nie obsługuje funkcji skierowanych do Dostarczyciela Kolektomatu, Doręczyciela i Supportu. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i akceptuje, że określone funkcje Aplikacji, a przez to i Kolektomatu, są dostępne, w przypadkach przewidzianych Regulaminie, wyłącznie po dokonaniu przez Dostarczyciela Kolektomatu Autoryzacji wobec Użytkownika.
2. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
(a) Konto
(b) Udostępnianie Treści, w tym dostęp do Aplikacji i jej funkcjonalności
(c) Zlecenie Dostawy
(d) Obsługa Funkcji Kolektomatu.

Słownik pojęć
Art. 4
Terminy użyte w Regulaminie dużą literą mają następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy dokument zamieszczony w Aplikacji oraz udostępniany Użytkownikowi przez pobraniem Aplikacji tj. regulamin Aplikacji regulujący kwestie, o których mowa w art. 1 ust.2 Regulaminu,
2. Aplikacja – oprogramowanie informatyczne na urządzenia mobilne: smartphone i tablet, przeznaczone do współpracy z Kolektomatem, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi,
3. Usługodawca – Collectomate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi,
4. Użytkownik – każdy podmiot, który przystępuje do korzystania Aplikacji, w tym z Usług, w tym przystępuje do pobierania Aplikacji,
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą tj. Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Usługi – Aplikacja oraz ogół funkcjonalności Aplikacji i czynności, które można wykonać w Aplikacji lub za pośrednictwem Aplikacji, w tym wskazane w Art. 3 ust. 2 Regulaminu usługi świadczone poprzez Aplikację przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
7. Konto – jedna z Usług, na którą składa się prowadzony dla Użytkownika w Aplikacji pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Aplikacji. Korzystanie z Usługi Konto jest konieczne, z zastrzeżeniem dalszych wymogów określonych Regulaminem, dla korzystania z pozostałych Usług,
8. Treści – ogół merytorycznej zawartości Aplikacji,
9. Udostępnianie Treści – jedna z Usług polegająca na udostępnianiu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym i pozwalająca Użytkownikom na zapoznanie się z Treściami, w tym dostępnymi odpowiednio w Aplikacji,
10. Kolektomat – urządzenie techniczne, wyposażone w stosowne oprogramowanie, stanowiące zintegrowany system automatycznych skrytek nadawczo/odbiorczych, zapewniany przez Dostarczyciela Kolektomatu,
11. Dostarczyciel Kolektomatu – dowolny podmiot, który zapewnia Użytkownikowi dostęp do Kolektomatu i umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Kolektomatu, w miejscu wstawienia Kolektomatu, w tym np. pracodawca, właściciel lub zarządca nieruchomości, w które znajduje się Kolektomat,
12. Zlecenie Dostawy – zlecenie doręczenia przesyłki do Kolektomatu utworzone przez Użytkownika lub Doręczyciela w Aplikacji. Zlecenie dostawy zawiera dane niezbędne do zrealizowania dostarczenia zleconej przesyłki do danego Kolektomatu, w tym także numer telefonu podany przez Użytkownika,
13. Doręczyciel – podmiot świadczący usługi doręczania przesyłek upoważniony przez Użytkownika, który utworzył Zlecenie Dostawy lub zlecił jego utworzenie Doręczycielowi, do dostarczenia przesyłki do Kolektomatu,
14. Support – zapewniane przez Dostarczyciela Kolektomatu wsparcie techniczne i organizacyjne dostępne w miejscu wstawienia Kolektomatu, służące pomocy osobom korzystającym z Kolektomatu, w tym Użytkownikom oraz osobom działającym w imieniu Doręczyciela,
15. Klucz Dostawy – unikalna kombinacja znaków generowanych przez Użytkownika tworzącego Zlecenie Dostawy, przekazywana do Doręczyciela. Doręczyciel używa Klucza Dostawy w celu umieszczenia przesyłki Użytkownika w Kolektomacie,
16. Autoryzacja – procedura nadawania Użytkownikowi uprawnień do korzystania z pełni funkcji Kolektomatu za pośrednictwem Aplikacji, stosowana przez Dostarczyciela Kolektomatu za pośrednictwem systemu dostarczanego Dostarczycielowi Kolektomatu przez Usługodawcę. Autoryzacja obejmuje przypisanie Użytkownika do Kolektomatu, do korzystania z którego będzie on uprawniony,
17. Obsługa Funkcji Kolektomatu – jedna z Usług polegająca na udostępnianiu funkcjonalności Aplikacji służących Użytkownikowi do korzystania z Kolektomatu w zakresie funkcji Kolektomatu skierowanych do Użytkownika,
18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.).
19. Ustawa o prawa konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).
20. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).

Zawarcie i rozwiązanie umowy o Usługi
Art. 5
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci Usługi polegającej na dostarczeniu Aplikacji zostaje zawarta z chwilą pobrania Aplikacji na stosowne urządzenie mobilne Użytkownika. Rozwiązanie umowy o Usługę polegającą na dostarczeniu Aplikacji następuje z w chwilą zakończenia procesu deinstalacji Aplikacji z urządzenia mobilnego Użytkownika. Wraz z deinstalacją Aplikacji rozwiązaniu ulegają wszelkie umowy o Usługi i następuje utrata możliwości dostępu do Usług przez Użytkownika.
2. Rozpoczęcie korzystania z poszczególnej Usługi ma miejsce z chwilą rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Aplikacji składającej się na taką Usługę i ustaje z chwilą zakończenia takiego korzystania, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Konta.

Konto
Art. 6
1. Konto stanowi Usługę pozwalającą Użytkownikowi na korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności Aplikacji, w tym jest konieczna dla korzystania z pozostałych Usług, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących Autoryzacji. W ramach Usługi Konto zapewniania jest możliwość zapisywania w Koncie danych o Użytkownika i dokonywanych przez niego czynności w Aplikacji oraz możliwość dostępu do tak zapisanych informacji.
2. Umowa o Usługę Konto jest zawierana w procedurze rejestracji Konta, o której mowa w art. 7 Regulaminu
3. Umowa o Usługę Konto ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania przez Użytkownika z dostępnej możliwości usunięcia Konta lub z chwilą usunięcia Konta przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
Rejestracja Konta
Art. 7
1. Procedura rejestracji Konta dokonywana jest w następujący sposób i zgodnie z następującymi zasadami:
(a) Użytkownicy podają dane wymagane przy rejestracji, wskazane w formularzu rejestracji;
(b) w procedurze rejestracji Konta Użytkownik podaje unikalny login i hasło służące do logowania się w Koncie;
(c) w procedurze rejestracji Konta udostępniona jest możliwość składania określonych oświadczeń dostępnych w formularzu rejestracyjnym;
2. Procedura rejestracji Konta jest zakończona z chwilą otrzymania przez Użytkownika komunikatu o zakończeniu procesu rejestracji Konta.
Udostępnianie Treści
Art. 8
1. Udostępnianie Treści pozwala Użytkownikom zapoznawać się z Treściami w Aplikacji.
2. Udostępnianie Treści, w tym dostęp do Aplikacji, stanowi dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym.

Zlecenie Dostawy
Art. 9
1. Za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik posiadający Konto, który uzyskał od Dostarczyciela Kolektomatu Autoryzację, może utworzyć Zlecenie Dostawy. Wraz ze Zleceniem Dostawy generowany jest Klucz Dostawy. Utworzone Zlecenie Dostawy wraz z Kluczem Dostawy umożliwia Doręczycielowi, który je otrzymał zrealizowanie zlecenia dostarczenia przesyłki do Kolektomatu na rzecz Użytkownika, który utworzył Zlecenie Dostawy.
2. Zlecenie Dostawy może utworzyć również Doręczyciel w Aplikacji zainstalowanej w Kolektomacie, wskazując podczas dostawy dane identyfikujące odbiorcę, którym może być Użytkownik posiadający Konto.
3. Zlecenie Dostawy wraz z Kluczem Dostawy może zostać przez Użytkownika przekazane, zgodnie z funkcjonalnościami dostępnymi u sprzedawcy lub innego podmiotu, u którego Użytkownik dokonuje czynności zmierzających do dostarczenia przesyłki lub też bezpośrednio, do Doręczyciela, w celu dostarczenia przesyłki, z zastrzeżeniem ust. 4
4. Zlecenie Dostawy ma określony okres obowiązywania konfigurowany indywidualnie dla konkretnego Dostarczyciela Kolektomatu. Po upływie tego okresu Zlecenie Dostawy nie może być wykorzystane. Ewentualne nadanie przesyłki z wykorzystaniem funkcji Aplikacji wymaga wówczas utworzenia nowego Zlecenia Dostawy.
5. Tworząc Zlecenie Dostawy i przekazując je wraz z Kluczem Dostawy Doręczycielowi lub zlecając utworzenie Zlecenia Dostawy Doręczycielowi, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż upoważnia Doręczyciela do dokonania dostarczenia przesyłki z wykorzystaniem Kolektomatu, zgodnie ze Zleceniem Dostawy oraz przekazuje Doręczycielowi dane zawarte w Zleceniu Dostawy.
6. Użytkownik ma również możliwość zlecić odbiór i przesłanie przesyłki poprzez Support. W takim przypadku Użytkownik upoważnia Support do odbioru przesyłki w imieniu Użytkownika i przekazania jej w standardowy sposób stosowany przez Support i Dostarczyciela Kolektomatu, co Użytkownik akceptuje.

Obsługa Funkcji Kolektomatu
Art. 10
1. Aplikacja umożliwia, w ramach jej funkcjonalności, korzystanie przez Użytkownika z Kolektomatu, z zastrzeżeniem ust. 2, w trybie:
(a) dostawy przychodzącej, co pozwala Użytkownikowi odebrać przesyłkę dostarczoną przez Doręczyciela do Kolektomatu na podstawie Zlecenia Dostawy.
(b) skrzynki personalnej, co pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Kolektomatu w trybie prywatnej skrytki przechowawczej.
2. Korzystanie z Aplikacji, zgodnie z ust. 1 wymaga posiadania Konta oraz stosownej Autoryzacji.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Aplikacja służy wyłącznie do otwierania skrzynek (skrytek) Kolektomatu w trybach, o których mowa w ust. 1. Usługodawca nie dostarcza Kolektomatu i nie odpowiada za brak działania Kolektomatu zgodnie z funkcjami, o których mowa w ust. 1 z przyczyn niedotyczących Aplikacji.
4. Użytkownik generując i przekazując Zlecenie Dostawy umożliwia Doręczycielowi dostarczenie przesyłki do Kolektomatu. Dostawa do Kolektomatu może nie być możliwa w przypadku, gdy w momencie dostawy do Kolektomatu nie ma wolnych skrytek. O braku dostępności wolnych skrytek Kolektomatu Użytkownik informowany jest poprzez komunikat w Aplikacji. Fakt wygenerowana Zlecenia Dostawy przez Użytkownika nie daje gwarancji dostępności skrzynki (skrytki) Kolekotmatu i nie wiąże się z jej rezerwacją.
5. Doręczyciel może przerwać proces dostawy do Kolektomatu i przekazać przesyłkę w standardowy sposób, w tym za pośrednictwem Supportu. O wystąpieniu sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie Użytkownik informowany jest poprzez Komunikat w Aplikacji.
6. Doręczyciel ma możliwość zmiany skrytki Kolektomatu w trakcie finalizowania dostarczenia przesyłki (np. na większą lub w przypadku uszkodzenia danej skrytki).
7. Doręczyciel kończy proces doręczenia przesyłki do Kolektomatu zgodnie ze Zleceniem Dostawy poprzez umieszczenie przesyłki w skrytce Kolektomatu, zamknięcie tej skrytki i potwierdzenie faktu takiego dostarczenia na ekranie Kolektomatu. O skutecznym zakończeniu dostarczenia przesyłki w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie Użytkownik jest informowany poprzez komunikat w Aplikacji. Doręczyciel może po skutecznym zakończeniu dostarczenia przesyłki w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie pobrać elektroniczne potwierdzenie zamknięcia dostawy.
8. Za wskazaniem Użytkownika, Zlecenie Dostawy może utworzyć również Doręczyciel, wskazując podczas dostawy na ekranie Kolektomatu dane identyfikujące odbiorcę przesyłki, którym może być Użytkownik posiadający Konto.
9. Doręczyciel od momentu rozpoczęcia dostarczenia przesyłki przy Kolektomacie ma określony czas na jej zamknięcie. Jeżeli po tym okresie status dostarczenia jest nadal w toku, zlecenie doręczenia zmienia status na „wymaga sprawdzenia”. O tym fakcie notyfikowany jest Support, który może podjąć stosowne działania, w tym zakończyć proces dostarczenia przesyłki.
10. Po pozytywnym zakończeniu dostarczenia przesyłki do Kolektomatu, Użytkownik który utworzył Zlecenie Dostawy lub zlecił utworzenie Zlecenia Dostawy Doręczycielowi, otrzymuje stosowną notyfikację w Aplikacji. Od tej chwili Użytkownik ma określony czas na odbiór przesyłki konfigurowany odrębnie dla Dostarczyciela Kolektomatu. Jeżeli po upływie tego czasu przesyłka nie jest odebrana, uzyskuje status „nieodebrane”, o czym informowany jest Użytkownik, poprzez stosowny komunikat w Aplikacji, oraz Support. W takiej sytuacji Support może podjąć stosowne działania, w tym może opróżnić skrytkę Kolektomatu i przywrócić ją do innych zleceń i przekazać przesyłkę Użytkownikowi w standardowy sposób.
11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że z chwilą potwierdzenia przez Doręczyciela dostarczenia przesyłki w sposób, o którym mowa w ust. 7 i 8, dostarczenie przesyłki uznaje się za skutecznie zakończone i dokonane wobec Użytkownika. W momencie utworzenia Zlecenia Dostawy i jego użycia do zlecenia dostarczenia przesyłki do Kolektomatu, Użytkownik upoważnia Support do dokonywania czynności Supportu, o których mowa w Regulaminie, w tym pokwitowania dostawy/odbioru przesyłki.
12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w obecnej wersji Aplikacja umożliwia dostęp do funkcji, o których mowa w ust. 1. W trybie zmian w Aplikacji i zmiany Regulaminu Usługodawca ma możliwość wprowadzenia dostępu do nowych funkcji, w tym do dostępu do Kolektomatu w trybie dostawy wychodzącej.

Zasady korzystania z Aplikacji
Art. 11
1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników korzystających z Usług, treści o charakterze bezprawnym.
2. Stosownie do przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca:
(a) nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych;
(b) który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych;
(c) który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu;
(d) nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych danych.
3. Usługodawca, z zastrzeżeniem ust. 2 nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane w Aplikacji przez Użytkowników.
4. Usługodawca nie odpowiada za usługi zapewniane i dostarczane przez Dostarczyciela Kolektomatu ani za żadne czynności wykonywane przez Dostarczyciela Kolektomatu. W szczególności Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca wobec Użytkownika świadczy wyłącznie usługę dostarczenia Aplikacji i dostępnych w niej Usług. Dostarczyciel Kolektomatu, nie jest podmiotem, za działania którego Usługodawca odpowiada, w szczególności nie jest on podwykonawcą Usługodawcy.
5. Usługodawca nie odpowiada za usługi zapewniane i dostarczane przez Doręczyciela, w szczególności związane z odbiorem przesyłki z miejsca jej nadania, dostarczeniem jej do Kolektomatu i umieszczeniem jej w Kolektomacie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi Doręczyciela są świadczone i zapewniane przez podmiot je oferujący, a podmiot ten nie jest podmiotem, za działania którego Usługodawca odpowiada, w szczególności nie jest on podwykonawcą Usługodawcy.
6. Usługodawca nie odpowiada za usługi zapewniane i dostarczane przez Support. Usługi Supportu są dostarczane i zapewniane przez Dostarczyciela Kolektomatu, zgodnie z zasadami stosowanymi przez Dostarczyciela Kolektomatu i na jego odpowiedzialność.
7. Mając na uwadze postanowienia ust. 4-6, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika w szczególności za:
(a) dostarczenie, terminowość dostarczenia lub brak dostarczenia przesyłki, przebieg dostarczenia przesyłki, jak również stan przesyłki i jej odbiór
(b) działania Supportu oraz czynności wykonywane przez Support, jak również jego zaniechania
(c) stan Kolektomatu, jego działanie lub brak działania
(d) uprawnienia przyznane przez Dostarczyciela Kolektomatu Użytkownikowi lub brak przyznania takich uprawnień, w tym Autoryzację, jej przebieg i udzielenie lub brak udzielenia w stosunku do konkretnego Użytkownika lub konkretnego Kolektomatu
(e) dostępność wolnych skrytek Kolektomatu.

Odstąpienie od umowy
Art. 12
1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę o Usługę, w tym o Aplikację, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi, w tym jej części, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
(a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; niniejszy punkt dotyczy w szczególności
(b) o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługę utraci prawo odstąpienia od umowy.
4. Przed rozpoczęciem realizacji Usług, Użytkownik ma możliwość złożenia oświadczenia w przedmiocie:
(a) rozpoczęcia świadczenia z tytułu Usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy;
(b) rozpoczęcia świadczenia dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
5. Usługodawca informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Usługodawca informuje, że pobierając Aplikację i przystępując do korzystania z niej Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a w związku z tym, na utratę prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, w tym zakresie.

Reklamacje
Art. 13
1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji dotyczące Usług.
2. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, o których mowa w art. 2 Regulaminu.
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zamówienia, przyczyna reklamacji.
4. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 2-3 jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.
5. Reklamacje dotyczące Usług są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O wynikach reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Wymaganie techniczne korzystania z Aplikacji
Art. 14
1. Aplikacja jest dostępna do pobrania w sklepach GooglePlay i AppStore.
2. Aplikacja przeznaczona jest na telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne funkcjonujące w oparciu o następujące systemy operacyjne:
(a) Android, wersja min. 5
(b) iOS, wersja min. 11
3. Korzystanie z Aplikacji, w jej pełnym zakresie, wymaga:
(a) posiadania przez Użytkownika urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym, o których mowa w ust. 2
(b) posiadania przez Użytkownika, z wykorzystaniem urządzenia, o którym mowa w ust. 2, połączenia z Internetem.

Postanowienia końcowe
Art. 15
1. Aplikacja i czynności dostępne Aplikacji w zakresie Usług są dostępne w języku polskim oraz angielskim. Regulamin wraz z Załącznikami udostępniany jest Użytkownikowi w Aplikacji przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu i Załączników za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie, wydrukowanie.
2. Regulamin wraz z Załącznikami jest integralną częścią umowy o Usługi zawieranej za pośrednictwem Aplikacji.
3. Użytkownik ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
(a) mediacji, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
(b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
(c) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
(d) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
5. Regulamin jak również Załączniki do Regulaminu mogą być zmienione przez Usługodawcę. Udostępnienie zmienionego Regulaminu lub Załączników następuje zgodnie z ust. 1 i ma zastosowanie do umów o Usługi zawartych po takim udostępnieniu. W odniesieniu do Usług o charakterze ciągłym w razie zmiany Regulaminu lub Załączników w trakcie okresu ich obowiązywania zmiany wiążą Użytkownika, którego dotyczą te Usługi jeśli nie dokona on rozwiązania umowy o te Usługi w terminie 7 dni od dnia udostępnienia zmiany. W trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie Usługodawca może w szczególności wprowadzić nowe Usługi lub odpłatności za Usługi.
6. Zasady dotyczące przetwarzania, przechowania, zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika, w związku z korzystaniem z Aplikacji i tworzeniem Zleceń Dostawy, obowiązki Usługodawcy oraz prawa Użytkownika z tym związane, uregulowane są w Polityce Prywatności.
7. W przypadku uznania za nieobowiązującą, nieskuteczną lub nieważną jakąkolwiek część Regulaminu lub jakiegokolwiek Załącznika, pozostała część nadal ma moc obowiązującą.
8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy dotyczącej Usług 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym :
• w przypadku usług- zawarli Państwo umowę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. COLLECTOMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, siedziba i adres: ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, 91-341 Łódź, organ rejestrowy, rejestr, numer w rejestrze: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000714802, NIP: 9471994861;, REGON: 369288788 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. Ze względu na to, że aktualnie Usługi są nieodpłatne, nie określa się skutków odstąpienia związanych ze zwrotem płatności.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: COLLECTOMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, siedziba i adres: ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, 91-341 Łódź
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:
o świadczenie następującej Usługi
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Data zawarcia umowy……………………………………………………….
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………….
– Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………….
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………………………………………………………………..
– Data………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.

Dołącz do zadowolonych klientów

Wiemy jak tworzyć technologię przyjazną ludziom
Customer Sales & Service
sales@collectomate.io
Technical Support
support@collectomate.io